Kwaliteit

In ons kwaliteitsbeleid staat welke activiteiten wij uitvoeren om de kwaliteit van zorg binnen de zorgprogramma’s samen met jou te verbeteren en borgen. Hiermee ondersteunen wij huisartsen(praktijken) en andere ketenpartners om de zorg voor chronische patiënten vorm te geven.

Kwaliteitsteam

Elke chronische aandoening heeft een eigen expertteam en expertgroep. Daarin zijn vertegenwoordigers van zorgverleners, kaderhuisartsen en patiënten van de ketenzorg betrokken. Ons kwaliteitsteam bestaat uit een:

  • medisch adviseur
  • longverpleegkundige
  • diabetesverpleegkundige
  • adviseur kwaliteit en beleid
Kwaliteitsafspraken

In contracten die wij met zorgverleners hebben, staan afspraken over de kwaliteit van de zorg. Deze afspraken zijn gebaseerd op Landelijke Transmurale Afspraken (LTA’s), Landelijke Eerstelijns Samenwerkingsafspraken LESA’s en op de Friese Wisselprotocollen:

Kwaliteit meten

Het meten van kwaliteit is belangrijk voor zorg van hoge kwaliteit. Hiervoor gebruiken we bijvoorbeeld landelijk vastgestelde prestatie-indicatoren en patiëntervaringen. Bekijk een aantal uitkomsten van 2018, de uitkomsten van 2019 en het jaarverslag 2019.

Kwaliteitsbeleid

Voor het kwaliteitsbeleid zijn er de volgende uitgangspunten:

  1. De focus van het kwaliteitsbeleid ligt bij het proces waarbij alle activiteiten zich richten op zorg waarvan patiënten beter worden.
  2. Het kwaliteitsbeleid van InEen, de branchevereniging van gezondheidscentra en zorggroepen, vormt de kapstok voor het kwaliteitsbeleid binnen Ketenzorg Friesland. (InEen- de basis op orde)
  3.  Meerdere disciplines beïnvloeden vanuit hun eigen deskundigheid de kwaliteit van de zorg binnen het zorgprogramma. De inbreng van de disciplines én patiëntvertegenwoordigers is belangrijk voor het kwaliteitsbeleid.
  4. Verantwoording en transparantie zijn onderdeel van de kwaliteitscyclus. Bijvoorbeeld de uitkomsten op de indicatoren en onderzoeken naar patiëntervaringen.
Zorgstandaarden

Al onze zorgprogramma’s zijn gebaseerd op de landelijke zorgstandaarden en op wetenschappelijke richtlijnen van betrokken zorgverleners.

Praktijkbezoeken en benchmark

Elk jaar bezoeken wij aangesloten huisartsenpraktijken om de zorg te bespreken. Wij ondersteunen praktijken op verschillende manieren. Bijvoorbeeld met informatie, advies, scholing of verbeterplannen. Wij leveren ieder jaar prestatie-indicatoren op voor van de benchmark ‘Transparante Ketenzorg’ van InEen.

Klachtenregeling

Wij werken zorgvuldig en streven naar een hoge kwaliteit van zorg. Ben je  niet helemaal tevreden? Bijvoorbeeld over de gang van zaken, het contact of een verbetering die je wil melden. Wij waarderen jouw mening. Samen kijken wij graag naar een oplossing. Dokterszorg Friesland behandelt jouw klacht. Wij zijn aangesloten bij de Klachtencommissie Huisartsen Noord-Nederland.

Uw klacht indienen

Meer informatie

Bekijk de samenvatting van het beleid en de beleidsnotitie. Onze activiteiten in 2018 voor kwaliteit en de resultaten vind je in het jaarverslag 2018.

Vragen?

Heb je een vraag over het kwaliteitsbeleid, de expertteams, expertgroepen of andere onderwerpen op het gebied van kwaliteit? Stuur ons dan een mail via het contactformulier of bel rechtstreeks met onze Adviseur kwaliteit en beleid: T 088 1181721