Klacht of compliment

Lees voor

Bent je niet tevreden over de verleende zorg, de manier van omgaan of de manier van handelen door een zorgverlener in de keten? Laat het ons dan weten. Je kunt ook namens een patiënt een klacht indienen. Wij en de aangesloten zorgverleners doen ons uiterste best om je goede zorg te bieden. Ook als je een compliment wilt geven, kan dat.


Klacht indienen

Als je een klacht wilt indienen, heb je de volgende keuzes:

  1. Leg de klacht voor aan de onafhankelijke klachtenfunctionaris van Ketenzorg Friesland.
  2. Dien een formele klacht in bij de manager van Ketenzorg Friesland.
  3. Advies en ondersteuning van Zorgbelang Fryslân.

1. Klacht voorleggen aan onafhankelijke klachtenfunctionaris
Een klacht bespreek je eerst het beste met je zorgverlener. Wil je dit liever niet of zijn er meerdere zorgverleners betrokken? Dan kun je je klacht voorleggen aan de onafhankelijke klachtenfunctionaris via het online klachtenformulier of per mail via klachten@ketenzorgfriesland.nl. Tijdens kantooruren kun je bellen naar 0513 65 67 70. Of stuur het klachtenmeldingsformulier per post naar:

Ketenzorg Friesland, t.a.v. de Klachtenfunctionaris
Antwoordnummer 1653
8440 WB Heerenveen.

De onafhankelijke klachtenfunctionaris neemt contact op over de klacht en bespreekt de verdere gang van zaken. Soms kun je de klacht ook oplossen door in gesprek te gaan met de betrokken zorgverlener(s).

2. Formele klacht indienen
Lukt de bemiddeling met de onafhankelijke klachtenfunctionaris niet? Dan kun je schriftelijk een formele klacht indienen bij de manager van Ketenzorg Friesland. De klachtenfunctionaris kan je helpen om de klacht op papier te zetten en eventueel ook helpen bij de formele behandeling van de klacht.

3. Advies en ondersteuning Zorgbelang Fryslân
Bij het Adviespunt van Zorgbelang Fryslân kun je terecht voor informatie, advies, ondersteuning en bemiddeling. De medewerkers zoeken samen met je naar een antwoord op vragen of een oplossing voor een klacht. Zij kunnen bijvoorbeeld informatie geven over patiëntenrechten of helpen bij het opstellen van een brief over een klacht. Bekijk de website Zorgbelang Fryslân voor meer informatie.


Klachtenregeling

Klachten worden afgehandeld binnen Ketenzorg Friesland volgens de klachtenregeling. De regeling is gebaseerd op de modelregeling van de:

  • Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV)
  • Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG)
  • Brancheorganisatie InEen

De regeling voldoet aan de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Deze wet heeft als doel een goede, snelle en laagdrempelige afhandeling van klachten en geschillen. Alle klachten worden geregistreerd. Zo kunnen we vaak voorkomende klachten bespreken en onze zorg verbeteren.


Ontevreden over de afhandeling

Ben je niet tevreden over de formele afhandeling van je klacht? Dan kun je dit aangeven bij de Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg (SKGE). Hieraan zijn wel kosten verbonden. De SKGE toetst of de klachtenprocedure correct is doorlopen en of de juiste maatregelen zijn genomen. Je moet het geschil schriftelijk indienen.


Privacy

Informatie wordt vertrouwelijk behandeld. Wij hebben geheimhoudingsplicht en gaan zorgvuldig om met je gegevens. Je machtigt de klachtenfunctionaris om het dossier te bekijken als je een klacht indient. De functionaris bekijkt alleen informatie die belangrijk voor de afhandeling van de klacht.


Kosten

Wij brengen geen kosten in rekening. Kosten die je zelf maakt zijn voor eigen rekening. Bijvoorbeeld als je de hulp inschakelt van een advocaat. Een geschil in behandeling laten namen bij de SKGE brengt wel kosten met zich mee. Op de website van de SKGE lees je meer hierover.