Diagnostische fase

Lees voor

 

In diagnostische fase wordt het risico op hart- en vaatziekten (HVZ) bepaald waarna besloten kan worden de patiënt op te nemen in de keten CVRM. Hoewel deze fase buiten de keten valt wordt hier in dit hoofdstuk volledigheidshalve wel een overzicht gegeven.

In 2019 is een nieuwe indeling van risicocategorieën ontwikkeld: Zeer Hoog Risico (≥ 10%), Hoog Risico (tussen 5% en 9%) en Laag tot Matig Verhoogd Risico (< 5%) op sterfte door HVZ in tien jaar. Een deel van de patiënten valt op basis van hun risicoprofiel direct in een risicocategorie, zonder dat hun risico kwantitatief (met de SCORE-tabel) geschat hoeft te worden. De SCORE-tabel gebruik je voor personen die je niet direct in een risicocategorie kunt indelen. Na risicobepaling worden in de keten-DBC CVRM die patiënten opgenomen die voldoen aan de inclusiecriteria en niet uitgesloten worden volgens de exclusiecriteria. 

Inclusie- en exclusiecriteria CVRM