Financiering

Lees voor

Onze ketenzorg heeft één tarief voor de gezamenlijke zorg van verschillende zorgverleners in de keten. Hieronder vallen ook coördinerende, faciliterende en regisserende activiteiten voor samenhangende zorg.


Diagnose Behandel Combinaties

De Diagnose Behandel Combinaties (DBC’s) geven alle activiteiten en handelingen die worden uitgevoerd. Voor de ketenzorg zijn DM2, CVRM, COPD en Astma gecontracteerd door de zorgverzekeraar. Elke DBC heeft behandelfasen en modules. Daarbinnen worden vaste handelingen uitgevoerd volgens de NHG-standaarden. Deze handelingen (zorgproducten) hebben een vaste gemiddelde tijdsduur.


Betalingen

De Diagnose Behandel Combinaties worden betaald vanuit het ‘Bekostigingsmodel voor de huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg’.
Multidisciplinaire zorg kun je alleen declareren via een georganiseerd samenwerkingsverband (een zorggroep) . De zorggroep heeft een overeenkomst met enerzijds de zorgverzekeraar en anderzijds met zorgaanbieders. Het afgesproken tarief wordt bepaald door:

 • het percentage patiënten dat de verrichting nodig heeft
 • de tijdsduur
 • het tarief van de zorgverlener die de verrichting uitvoert

 

Declareren

Wij verzorgen de declaraties vanuit de Diagnose Behandel Combinaties bij de zorgverzekeraars. De zorgverzekeraars ontvangen van ons het aantal in de keten geïncludeerde patiënten op een peildatum: 1 januari, 1 april, 1 juli of 1 oktober.
 

Geïncludeerde patiënten
Een geïncludeerde patiënt is een patiënt die voldoet aan de inclusiecriteria van het zorgprogramma en die voor de chronische aandoening zorg ontvangt binnen dat programma. De inhoud en levering van die zorg moeten overeenkomen met de zorgprotocollen DM2, CVRM of COPD/Astma waarbij de hoofdbehandeling bij de huisarts ligt.

 Losse declaraties
Hier vind je de verrichtingen die binnen de keten-DBC vallen. Deze verrichtingen kun je voor ketenzorgpatiënten dus niet los declareren bij de zorgverzekeraar:

DM2:

 • Alle consulten, visites met betrekking tot DM2 door alle praktijkmedewerkers
 • Stoppen met roken begeleiding
 • Jaarlijkse voetscreening
 • Glucose teststrips
 • Alle bloeddrukmetingen, met uitzondering van de M&I verrichtingen 24 uurs- en 30 minuten- bloeddrukmeting, die mogen wel los gedeclareerd worden
 • Funduscontrole
 • Dieetadvisering
 • Ketenspecifieke labbepalingen

Astma/COPD:

 • Alle consulten, visites met betrekking tot Astma/COPD door alle praktijkmedewerkers
 • Stoppen met roken begeleiding (SMR)
 • Vervolgspirometrie
 • Dieetadvisering

CVRM:

 • Alle consulten, visites met betrekking tot CVRM door alle praktijkmedewerkers
 • Stoppen met roken begeleiding
 • Alle bloeddrukmetingen met uitzondering van de M&I verrichtingen 24 uurs- en 30 minuten- bloeddrukmeting, deze uitzonderingen mogen wel gedeclareerd worden.
 • Dieetadvisering
 • Ketenspecifieke labbepalingen

Verrichtingen buiten de zorgprogramma's
Onderstaande verrichtingen vallen buiten de zorgprogramma’s en kunnen wel los gedeclareerd worden:

 • de 24 uurs- en de 30 minuten bloeddrukmeting
 • ECG
 • Enkel-arm index
 • Diagnostische spirometrieVragen

Als je vragen hebt, bel of mail dan jouw regio-adviseur.


Uitbetaling

Wij betalen goedgekeurde declaraties uit aan huisartsen en ketenpartners. Dit doen wij in de eerste maand van het nieuwe kwartaal. Of binnen 30 dagen nadat wij de vergoeding van de zorgverzekeraar ontvangen.