Financiering

Onze ketenzorg heeft één tarief voor de gezamenlijke zorg van verschillende zorgverleners in de keten. Hieronder vallen ook coördinerende, faciliterende en regisserende activiteiten voor samenhangende zorg.


Diagnose Behandel Combinaties

De Diagnose Behandel Combinaties (DBC’s) geven alle activiteiten en handelingen die worden uitgevoerd. Voor de ketenzorg zijn DM2, CVRM, COPD en Astma gecontracteerd door de zorgverzekeraar. Elke DBC heeft behandelfasen en modules. Daarbinnen worden vaste handelingen uitgevoerd volgens de NHG-standaarden. Deze handelingen (zorgproducten) hebben een vaste gemiddelde tijdsduur.


Betalingen

De Diagnose Behandel Combinaties worden betaald vanuit het ‘Bekostigingsmodel voor de huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg’.
Multidisciplinaire zorg kun je alleen declareren via een georganiseerd samenwerkingsverband (een zorggroep) . De zorggroep heeft een overeenkomst met enerzijds de zorgverzekeraar en anderzijds met zorgaanbieders. Het afgesproken tarief wordt bepaald door:

  • het percentage patiënten dat de verrichting nodig heeft
  • de tijdsduur
  • het tarief van de zorgverlener die de verrichting uitvoert

 

Declareren

Wij verzorgen de declaraties vanuit de Diagnose Behandel Combinaties bij de zorgverzekeraars. De zorgverzekeraars ontvangen van ons het aantal in het KIS geïncludeerde patiënten op een peildatum: 1 januari, 1 april, 1 juli of 1 oktober.
Geïncludeerde patiënten
Een geïncludeerde patiënt is een patiënt die voldoet aan de inclusiecriteria van het zorgprogramma en die voor de chronische aandoening zorg ontvangt binnen dat programma. De inhoud en levering van die zorg moeten overeenkomen met de zorgprotocollen DM2, CVRM of COPD/Astma waarbij de hoofdbehandeling bij de huisarts ligt.


Uitbetaling

Wij betalen goedgekeurde declaraties uit aan huisartsen en ketenpartners. Dit doen wij in de eerste maand van het nieuwe kwartaal. Of binnen 30 dagen nadat wij de vergoeding van de zorgverzekeraar ontvangen.