Kwaliteit

Kwaliteit van zorg is een belangrijk aandachtspunt voor Ketenzorg Friesland. In het kwaliteitsbeleid is beschreven welke activiteiten Ketenzorg Friesland uitvoert om de kwaliteit van zorg binnen de zorgprogramma’s Diabetes Mellitus type 2, COPD, Astma en CVRM samen met u te verbeteren en borgen. Het kwaliteitsbeleid, dat tot stand is gekomen met inbreng van de medisch adviseur en gespecialiseerde verpleegkundigen van Ketenzorg Friesland, is erop gericht om huisartsen(praktijken) en andere ketenpartners te ondersteunen om de zorg voor chronische patiënten zo vorm te geven, dat de gezondheid en ervaren kwaliteit van leven van de patiënten worden verhoogd.

Het kwaliteitsteam van Ketenzorg Friesland bestaat sinds maart 2016 uit een medisch adviseur voor de ketenzorg, een longverpleegkundige, een diabetesverpleegkundige en een adviseur kwaliteit en beleid. Dit najaar zijn ook expertteams per chronische aandoening gestart, waarin kaderhuisartsen zitting hebben, en expertgroepen, die bestaan uit vertegenwoordigers van alle bij de ketenzorg betrokken zorgverleners en patiënten.

Meer informatie over het kwaliteitsbeleid vindt u in de samenvatting van het beleid en in de beleidsnotitie zelf. De activiteiten van Ketenzorg Friesland in 2018 op het gebied van kwaliteit en de resultaten daarvan, zijn beschreven in het jaarverslag 2018.

Met vragen over het kwaliteitsbeleid, de expertteams en expertgroepen of andere onderwerpen op het gebied van kwaliteit, kunt u terecht bij Ageeth Hodes-van der Zee, adviseur Kwaliteit en Beleid, e-mail: a.hodes-vanderzee@ketenzorgfriesland.nl


Uitgangspunten kwaliteitsbeleid

Voor het kwaliteitsbeleid van Ketenzorg Friesland gelden de volgende uitgangspunten:

  1. de focus van het kwaliteitsbeleid ligt bij het primaire proces. Alle activiteiten zijn erop gericht dat de zorg voor de patiënten er beter van wordt.

  2. de 21 Kritische Kwaliteits Kenmerken (KKK’s) zoals geformuleerd voor ketenzorgorganisaties door Ineen, de branchevereniging van gezondheidscentra en zorggroepen, vormen de kapstok voor het kwaliteitsbeleid binnen Ketenzorg Friesland.

  3. bij de verschillende zorgprogramma’s zijn meerdere disciplines betrokken, die elk vanuit hun eigen deskundigheid de kwaliteit van de zorg binnen het zorgprogramma beïnvloeden. Inbreng van alle betrokken disciplines én van patiëntvertegenwoordigers is dan ook een belangrijk uitgangspunt voor het kwaliteitsbeleid.

  4. verantwoording en transparantie (bijv. aan de hand van de uitkomsten op de indicatoren en patiëntervaringsonderzoeken) vormen onderdeel van de kwaliteitscyclus, met als primaire doel kwaliteitsverbetering.

Zorgstandaarden
Alle zorgprogramma’s van Ketenzorg Friesland zijn gebaseerd op de landelijke zorgstandaarden en op wetenschappelijke richtlijnen van betrokken zorgverleners.
Hieronder vindt u links naar de zorgstandaarden van onze verschillende zorgprogramma’s.

Kwaliteitsafspraken
In de contracten die Ketenzorg Friesland met zorgverleners afsluit staan afspraken over de kwaliteit van de zorg. Deze afspraken zijn gebaseerd op Landelijke Transmurale Afspraken (LTA’s), Landelijke Eerstelijns Samenwerkingsafspraken LESA’s en - indien beschikbaar - op de Friese Wisselprotocollen.

Kwaliteit meten
Om kwalitatief hoogwaardige zorg te kunnen leveren is het meten van kwaliteit belangrijk. Hiervoor gebruiken we onder meer landelijk vastgestelde prestatie-indicatoren en patiëntervaringen. Via onderstaande link kunt u een aantal uitkomsten bekijken.

Spiegelinformatie
De individuele resultaten van de aangesloten huisartsenpraktijken worden jaarlijks besproken tijdens praktijkbezoeken, de zogenoemde spiegel- en benchmarkgesprekken. Blijven resultaten achter, dan helpt Ketenzorg Friesland de praktijk om op het gewenste niveau te komen, bijvoorbeeld met scholing of verbeterplannen. Elk jaar worden de prestaties van Ketenzorg Friesland op zorggroepniveau besproken op Regionale Ketenzorg Bijeenkomsten. Deze bijeenkomsten zijn toegankelijk voor alle bij de ketenzorgprogramma’s betrokken zorgverleners.

Benchmark
Ketenzorg Friesland levert ieder jaar prestatie-indicatoren op ten behoeve van de benchmark ‘Transparante Ketenzorg’ van InEen.

Klachtenregeling
Ketenzorg Friesland streeft naar een hoge kwaliteit van zorg en werkt zorgvuldig. Desondanks kan het voorkomen dat u niet tevreden bent over de gang van zaken, over de contacten binnen Ketenzorg Friesland, kritiek heeft over de werkwijze of een punt ter verbetering aan ons wilt melden. Wij waarderen het wanneer u ons de gelegenheid geeft van uw klacht te leren en onze organisatie daarmee de kans geeft om de zorg te verbeteren. Wij zoeken graag samen met u naar een verbetering of oplossing. Dokterszorg Friesland voert de klachtopvang en klachtbemiddeling uit. Daarnaast zijn we aangesloten bij de Klachtencommissie Huisartsen Noord-Nederland.