Ketenzorg Informatiesysteem (KIS)

Zorgverleners die deelnemen aan de zorgprogramma's van Ketenzorg Friesland maken gebruik van het Ketenzorg Informatiesysteem (KIS) van Vital Health. Het KIS is een multidisciplinair informatiesysteem voor integrale zorg. Het systeem ondersteunt de behandeling van patiënten met chronische aandoeningen.

Individueel behandelplan als basis
Uitgangspunt van het KIS is het individueel behandelplan, dat de huisarts (of POH) samen met de patiënt opstelt. In het plan staan persoonlijke doelen. De behandeling en begeleiding worden afgestemd op die doelen, met als doel de kwaliteit van leven van de patiënt te verhogen. Alle disciplines die zijn betrokken bij de behandeling (huisarts, praktijkondersteuner, medisch specialist, verpleegkundige, kaderarts, fysiotherapeut, diëtist) krijgen op hun rol gebaseerde toegang tot het individueel behandelplan van de patiënt. Een Zelfmanagementportaal geeft de patiënt ook zelf toegang tot zijn behandelplan. Via het portaal kan hij de voortgang van persoonlijke doelen monitoren.

KIS: compleet dossier en ondersteuning
De huisarts voert de regie over de keten. De praktijkondersteuner verzorgt de geprotocolleerde consulten en doet hiervan verslaglegging in het KIS. Ook de verslaglegging van de consulten door andere, bij het behandelplan betrokken zorgverleners vindt plaats in dit systeem. Onderzoekuitslagen en medicatie maken eveneens deel uit van het persoonlijke dossier van de patiënt. Het KIS biedt hiermee een multidisciplinair dossier, waarmee betrokken zorgverleners de patiënt, maar ook elkaar advies 'op maat van de patiënt' kunnen bieden.
Het KIS geeft niet alleen inzage in het dossier, maar ondersteunt zorgverleners met rapportages en beslissingsondersteunende adviezen. Indicatoren en procesgegevens zijn op elk gewenst moment opvraagbaar, waardoor er actief kan worden gestuurd op kwaliteitsverbetering in de praktijk én in de keten. Het KIS is ingericht volgens de laatste standaarden van de NHG. De kwaliteit van de zorg wordt uitgedrukt in de prestatie-indicatoren van koepelorganisatie InEen.

Declaraties en ketenverwijzingen
Ketenzorg Friesland maakt ook voor de financiële processen gebruik van het KIS. De declaratie van de ketenzorgvergoeding is gebaseerd op het aantal patiënten op een bepaalde peildatum in het KIS. De huisarts is verantwoordelijk voor het beheer van de patiëntenpopulatie. Het KIS helpt de huisarts hierbij met rapportages. Ketenzorg Friesland voert periodiek controles uit op dit beheer. Inclusiecriteria en de registratie van de geleverde zorg zijn daarbij leidend.

Voordat Ketenzorg Friesland een declaratie in behandeling neemt, worden controles uitgevoerd op de rechtmatigheid.
Ook de inzet van andere zorgverleners binnen de keten wordt in het KIS geregistreerd. De huisarts of POH maakt daartoe een zogenaamde ketenverwijzing aan, waarin het gevraagde advies of de gekozen begeleiding wordt aangevraagd. Op basis van de ketenverwijzing krijgt de ontvangende zorgverlener toegang tot het dossier. Hij kan in KIS registreren en terugkoppelen met behulp van tussentijdse rapportages en/of een eindrapportage. De uitbetaling naar de zorgverleners vindt plaats op basis van de ketenverwijzingen.

Koppelingen
Het KIS is via OZIS gekoppeld aan het Huisartsen Informatiesysteem (HIS). Met het OZIS ketenzorgbericht worden de dossiers in het HIS en het KIS gesynchroniseerd. Een pilot met een koppeling via het LSP (Landelijk Schakelpunt) is in voorbereiding. Verwijzingen richting andere zorgverleners in de keten verlopen primair via het KIS, maar ook via Zorgdomein kunnen consulten of diagnostiek worden aangevraagd. Lees hier wanneer u welk systeem voor verwijzen gebruikt. Laboratoriumuitslagen worden ontvangen vanuit het HIS, maar een directe koppeling met een LIS (Laboratorium Informatiesysteem) is ook mogelijk. In specifieke gevallen is een koppeling met een ZIS (Zorginstelling Informatiesysteem) noodzakelijk.

Aanmelden en afmelden Vital Health account
Doordat de privacy wetgeving steeds strenger wordt is het nodig om voor het aanmelden en afmelden van een Vital Health account een formulier te gebruiken  Op deze manier kunnen wij de aanvraag voldoende verifiëren.  
Per 1 maart 2019 kan alleen met dit formulier een account worden aangevraagd of afgemeld. U vindt het formulier op de website van Ketenzorg Friesland via de volgende link: aanvraag - afmeldformulier Vital Health