Financiering

De keten-DBC’s van Ketenzorg Friesland worden integraal gefinancierd. Dat wil zeggen dat er één tarief is voor de gezamenlijke zorg van de verschillende zorgverleners in de keten. Ook de coördinerende, faciliterende en regisserende activiteiten ten behoeve van samenhangende zorg vallen binnen het tarief.

Twee segmenten
De keten-DBC’s worden vanaf 2015 vanuit twee segmenten gefinancierd:

 • Segment 2: multidisciplinaire zorg
 • Segment 3: resultaatbeloning multidisciplinaire zorg

Segment 2: Multidisciplinaire zorg
In 2015 is het bekostigingsmodel voor de huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg in werking getreden. Daarin valt de financiering van ketenzorg in segment 2: programmatische multidisciplinaire zorg.

Belangrijkste kenmerken van segment 2 zijn:

 • alleen te declareren door een georganiseerd samenwerkingsverband, onder voorwaarde van een overeenkomst tussen zorgverzekeraar en zorgaanbieder
 • een vrij tarief

DBC’s
Met de zorgverzekeraars zijn voor de ketenzorg Diagnose Behandel Combinaties (DBC’s) gecontracteerd. De DBC’s zijn een weergave van alle activiteiten en verrichtingen die worden uitgevoerd ten behoeve van een chronische patiënt met DM2, CVRM, COPD of Astma. Elke DBC kent verschillende behandelfasen en modules, waarbinnen op basis van de NHG-standaarden een aantal vaste verrichtingen wordt uitgevoerd. Deze verrichtingen, ook wel zorgproducten genoemd, zijn vast omschreven taken met een bepaalde (gemiddelde) tijdsduur.

Uitgangspunten tarief
Het tarief wordt bepaald op basis van:

 • het voorkomen (percentage patiënten dat de verrichting nodig heeft)
 • de tijdsduur
 • het tarief van de zorgverlener die de verrichting uitvoert

Segment 3: Resultaatbeloning multidisciplinaire zorg
In aanvulling op segment 2 kunnen in segment 3 afspraken worden gemaakt over de beloning voor zorgkwaliteit en/of kosten binnen multidisciplinaire zorgprogramma’s. Ketenzorg Friesland heeft hierover afspraken met de zorgverzekeraars gemaakt.

Voorwaarden voor beloning
Zorggroepen, zoals Ketenzorg Friesland, ontvangen een beloning voor ketenzorg DM2 uit segment 3 als:

 • de zorggroep deelneemt aan de landelijke benchmark ‘Transparante Ketenzorg’
 • de zorggroep in het rapport Transparante Ketenzorg ‘donkerblauw’ is. Dit betekent:
  • dat de aangeleverde gegevens voldoen aan de landelijk vastgestelde specificaties voor datamanagement en tijdig, volledig en conform de juiste formats zijn aangeleverd
  • dat de gepresenteerde gegevens van de zorggroep op naam bekend zijn
 • de zorggroep via de landelijke benchmark voor alle ICPC-gecodeerde patiënten met DM2 aangeeft waar het hoofdbehandelaarschap ligt (onderscheid tussen medisch specialist, huisarts en niet-geregelde zorg)
 • de zorggroep deelneemt aan een patiëntervaringsonderzoek volgens een nog te ontwikkelen methodiek
 • de zorggroep voldoet aan de afgesproken procesindicatoren voor DM2, die zijn opgenomen in de katernen DM2

Declareren
De declaratie van de DBC’s verloopt uitsluitend via Ketenzorg Friesland. Wij dienen de declaraties in bij de zorgverzekeraars op basis van het aantal in het Ketenzorg Informatiesysteem geïncludeerde patiënten op een peildatum (1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober).

Wat is een geïncludeerde patiënt?
Een geïncludeerde patiënt is een patiënt die voldoet aan de inclusiecriteria van het zorgprogramma en die voor zijn of haar chronische aandoening zorg ontvangt binnen dat programma. De inhoud en levering van die zorg moeten overeenkomen met de zorgprotocollen DM2, CVRM of COPD/Astma en het hoofdbehandelaarschap moet bij de huisarts liggen.

Uitbetaling
De door de zorgverzekeraar goedgekeurde en uitbetaalde declaraties betaalt Ketenzorg Friesland uit aan huisartsen en ketenpartners, na afloop van het kwartaal, in de eerste maand van het nieuwe kwartaal en anders binnen 30 dagen nadat Ketenzorg Friesland de vergoeding van de zorgverzekeraar heeft ontvangen.