Elektronisch delen van uw gegevens

Door samen te werken in een keten, kunnen zorgverleners u de beste zorg op maat geven. Daarvoor is het noodzakelijk dat deze zorgverleners kunnen beschikken over alle actuele gegevens rond uw ziekte en behandeling. Aan u wordt gevraagd toestemming te geven voor gebruik van uw gegevens door de zorgverleners in de keten.

Verzamelen van gegevens
Zorgverleners leggen allemaal gegevens over hun patiënten vast. Dat zijn ze wettelijk verplicht. Dit doen zij in een elektronisch dossier. U kunt daarbij denken aan uitslagen van een onderzoek of (verwijs)brieven. Bij elkaar vormen deze gegevens een beschrijving van het verloop van uw ziekte of behandeling.

Doorsturen van gegevens
De gegevens in uw dossier geven de huisarts een overzicht van uw ziekte en behandeling. Als uw huisarts u doorverwijst naar een andere zorgverlener binnen de keten, is het belangrijk dat deze hierover goed geïnformeerd is. Daarom wordt de informatie over uw behandeling elektronisch naar de betreffende zorgverlener gestuurd. De zorgverleners binnen de keten kunnen uitsluitend gegevens inzien die noodzakelijk zijn voor uw behandeling.

Kwaliteit van huisartsenpraktijken
Ketenzorg Friesland verzamelt gegevens over de kwaliteit van geleverde zorg aan chronische patiënten. Met deze gegevens kunnen we beoordelen of huisartsenpraktijken goede zorg verlenen of dat aanpassingen nodig zijn. Overzichten van deze gegevens delen we ook met de zorgverzekeraars, zodat ze de kwaliteit van de ketenzorg kunnen toetsen. Deze overzichten zijn door de verzekeraar niet herleidbaar naar patiënten. Tot slot kunnen de kwaliteitsgegevens geanonimiseerd worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek.

Afhandeling declaraties zorg
Om ketenzorg te kunnen declareren, is het noodzakelijk dat de zorgverleners registreren welke zorg aan u is verleend. Zodat alleen geleverde zorg in rekening wordt gebracht. Hiermee houden we de zorg betaalbaar.

Privacy
Het verzamelen van gegevens van mensen moet altijd zorgvuldig gebeuren. Bij het vastleggen en toegang geven tot gegevens, houden we ons aan geldende privacywetten en -regels. Iedereen die toegang krijgt tot uw gegevens heeft een geheimhoudingsverklaring getekend.

Dit zijn uw rechten
Als patiënt heeft u of uw vertegenwoordiger te allen tijde het recht op:

  • het weigeren van registratie van uw gegevens in het Ketenzorg Informatiesysteem. Let op: u kunt dan niet meedoen aan ketenzorg. Dit heeft gevolgen voor de vergoeding van uw zorg. De zorgverzekeraar vergoedt dan niet meer alle zorg binnen de keten. De zorg door de huisarts wordt wel normaal vergoed. Maar wordt u bijvoorbeeld naar een diëtist verwezen, dan wordt uw eigen risico aangesproken. Voor aanvullende informatie hierover kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar.
  • inzage in of een afschrift van uw dossier
  • correctie of aanvulling van gegevens in uw dossier
  • vernietiging van gegevens in uw dossier (tenzij een wettelijke uitzondering van toepassing is)
  • inzage in wie op welk moment toegang heeft gehad tot uw dossier en welke acties (zoals vastleggen of bijwerken) deze op uw gegevens heeft uitgevoerd

Wilt u meer weten?
Heeft u vragen of klachten over het gebruik van het elektronisch gegevenssysteem, dan kunt u contact opnemen met Ketenzorg Friesland.


'Altijd actuele informatie rond uw ziekte en behandeling'