Module Ouderenzorg

Lees voor

In Friesland hebben we een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid om de zorg voor (kwetsbare) ouderen zo optimaal mogelijk en toekomstbestendig te organiseren. We gaan uit van de eigen regie en zelfmanagement van de oudere. Dit betekent dat de wensen en behoeften van de oudere centraal staan. Een grote wens van veel ouderen is het zo lang mogelijk in goede gezondheid zelfstandig thuis blijven wonen. Daarom is het belangrijk vroegtijdig inzicht te krijgen in (potentiele) problemen. Problemen op het gebied van gezondheid, zorg en welzijn worden tijdig in beeld gebracht en indien nodig worden, in overleg met de oudere, passende oplossingen gezocht. De huisarts en de praktijkondersteuner ouderenzorg hebben hier een belangrijke taak in. Maar zij niet alleen. Ook de thuiszorg, de casemanager dementie, de specialist ouderengeneeskunde en het welzijnswerk/sociaal domein spelen een rol. Dit vraagt om goede samenwerking en optimalisering van de keten.

Friese Werkgroep Ouderenzorg

Vanuit de FHV en Dokterszorg is begin 2022 de Friese Werkgroep Ouderenzorg gestart, die beleid gaat vertalen naar de huisartsenpraktijk. Leidraad is de Module Ouderenzorg en de Ontwikkelagenda. De werkgroep gaat uit van de al bestaande initiatieven vanuit o.a de huisartsencoöperaties, Ketenzorg Friesland, VVT-instellingen, ROS-Friesland en zal korte lijntjes hebben met de  regiomanagers van Dokterszorg.

Wat gaan de werkgroep  doen:

 • ondersteuning geven bij de vormgeving van het zorgaanbod. Denk hierbij aan het implementeren van een ACP- stappenplan of een advies voor screening/signalering van kwetsbaarheid.
 • scholingen rond ouderenzorg opzetten voor huisartsen en praktijkondersteuners, ook op aanvraag vanuit de praktijken.
 • niet opnieuw het wiel uitvinden maar zich inzetten voor een overzichtelijk, inhoudelijk, provinciaal ondersteuningsaanbod.
 • gevraagd en ongevraagd advies geven over de ouderenzorg in de breedste zin van het woord aan de FHV en/of Dokterszorg.

De werkgroep bestaat uit: Jet van Leeuwen, huisarts, Margriet Sijtema, kaderhuisarts Ouderengeneeskunde, Nienke de Vries, consulent Ouderenzorg, Mieke Hoekstra, regiomanager Dokterszorg en Marjan Veltman, programmamanager Ouderenzorg. Heb je vragen, opmerkingen, ideeën? Mail naar m.veltman@ketenzorgfriesland.nl

Kwaliteitsnetwerk POH Ouderenzorg

Wij hebben een kwaliteitsnetwerk Ouderenzorg opgezet met/voor POH's en praktijkverpleegkundigen die in de huisartsenpraktijk de ouderenzorg vormgeven. Het Netwerk POH Ouderenzorg bestaat uit: Linda de Boer, Wietske Bootsma, Attie Dillema. Tialda Edelman, Houkje de Jong, Roelinka Lautenbach, Tite Meester en Grietje Sloterdijk, Zij komen regelmatig bij elkaar en worden ondersteund door o.a. Nienke de Vries, consulent Ouderenzorg en Marjan Veltman, programmamanager Ouderenzorg.

Wat gaan we in het netwerk  doen:

 • laagdrempelig informatie uitwisselen
 • een vraagbaak zijn voor (startende) collega’s
 • een bijdrage leveren aan deskundigheidsbevordering door scholingsavonden en thema-avonden te organiseren
 • zorgen voor een eenduidige methodiek in Friesland en de functie van de POH-O verder profileren.

Wil je meer informatie of contact met (een van de leden van) het netwerk? Mail naar info@ketenzorgfriesland.nl  .

Module Ouderenzorg

Om de huisarts en de praktijkondersteuner ouderenzorg te ondersteunen binnen hun werk, hebben wij een Ouderenzorg Module opgesteld. Hier kan je deze Module Ouderenzorg raadplegen.

Samenwerken in het digitaal platform Ouderenzorg van Vital Health Coordinate 

Onze zorgverleners gebruiken het Ketenzorg Informatiesysteem (KIS) van Vital Health, Coordinate. Dit is een multidisciplinair informatiesysteem voor integrale zorg. Het systeem helpt bij de behandeling van patiënten met chronische aandoeningen en Ouderenzorg.

Het digitaal platform Ouderenzorg in Coordinate biedt praktijkondersteuners en hun ketenpartners ondersteuning rondom de screening van ouderen. Hierbij staat het individueel behandelplan, gebaseerd op de richtlijnen van NHG en Laego, centraal. Het doel is zo snellere en betere zorg te leveren aan de patiënt en tegen lagere kosten. Samen met alle zorgaanbieders in de gehele zorgketen leveren we zo de juiste zorg op de juiste plaats. 

Informatie voor huisartsenpraktijken

Informatie voor ketenpartners

Tips Platform Ouderenzorg Coordinate

 
Informatie en Ondersteuning
 • Wil je meer weten?
 • Wil je weten wanneer er een voorlichtingswebinar gegeven wordt?
 • Heb je ondersteuning nodig bij het structureel opzetten van de ouderenzorg of de samenwerking binnen een geriatrisch netwerk.?
 • Wil je wegwijs gemaakt worden in het digitaal platform Ouderenzorg binnen VH Coordinate?

Je kunt dan contact opnemen met onze Consulent Ouderenzorg  (tel: 0513 65 67 70) of mail ons via het contactformulier of de pagina Contact .