Medicamenteuze behandeling

Stap 1 t/m 4 van het stappenplan wordt ingezet en vervolgd. De basisstap Leefstijladviezen blijft altijd het uitgangspunt. 

Stappenplan bloedglucoseverlagende middelen (NHG standaard tabel 5):

Handige links:


Insulinetherapie (stap 4)

Er zijn afspraken over taakverdeling en samenwerking rondom insulinetherapie. De continuïteit en 24-uurs bereikbaarheid van zorgverleners moeten gegarandeerd zijn.

Het instellen op insuline is bij bijna alle huisartsenpraktijken een regulier onderdeel van de zorg:

  • Huisarts. Stelt indicatie, delegeert en superviseert, past insulinedosering aan, doet periodieke controles en is eindverantwoordelijk.
  • Diabetesverpleegkundige eerste lijn of POH. Geeft educatie (leefstijladviezen, hypo- en hyperglykemie), instructie zelfmeting bloedglucose (maken en documenteren vierpuntsdagcurven), gebruik insulinepen en zelfaanpassing insulinedosering (mits de patiënt daartoe in staat is), past insulinedosering aan (protocol) en doet periodieke controles.
  • Diëtist. Geeft voedings- en leefstijlvoorlichting passend bij insulinegebruik.
  • Internist. Is beschikbaar voor (e-mail)consultatie en consultatie bij problemen met het instellen op insuline. Hij verwijst terug zodra een zo goed mogelijk behandelingsresultaat is bereikt en de huisarts de ingestelde behandeling en controles kan voortzetten, of volgens de hierna genoemde ketenzorgafspraken.
De oudere patiënt in de keten

Oudere patiënten met diabetes (DM2) worden relatief vaak ‘overbehandeld’. Hierdoor kunnen, vanwege lage bloedsuikers, onnodige risico’s voor de patiënt ontstaan en onnodige kosten voor de gezondheidszorg. Met name patiënten met een cardiovasculaire aandoening hebben een hoger risico op ernstige complicaties. Uit: Huisarts en Wetenschap, maart 2017.

In de richtlijn Verantwoorde diabeteszorg bij kwetsbare ouderen zijn aanbevelingen opgenomen voor een eenduidige, onderbouwde zorg voor deze patiënten, die zowel thuis als in verzorgings- en verpleeghuizen kunnen wonen [Verenso 2011a, Verenso 2011b].

Handige links: