Inclusie-en exclusiecriteria

Lees voor


Onze in- en exclusiecriteria zijn gebaseerd op de meest recente aandoeningsspecifieke set in- en exclusiecriteria van InEen .


Onze inclusiecriteria

In de keten-DBC DM2 worden alleen patiënten opgenomen:

 • van 18 jaar of ouder met de diagnose T90.02 DM2 volgens de NHG-Standaard.
 • waarvan de huisarts hoofdbehandelaar is.
 • die instemmen met ketenzorg.
 • die (fysiek) aan het ketenzorgprogramma kunnen meedoen.
 • die verzekerd zijn bij De Friesland Zorgverzekeraar of bij zorgverzekeraars die deze overeenkomst volgen.

De patiënt kan deelnemen aan de keten-DBC als hij duidelijk toestemming geeft voor het delen van medische gegevens met andere ketenpartners voor de behandeling. Deze toestemming staat daarna in het Ketenzorg Informatiesysteem (hierna KIS). Ook staat duidelijk aangegeven (volgens de verplichte NHG-labcode ‘Deelname ketenzorgprogramma’) dat de patiënt deelneemt aan ketenzorg. Deze labcode helpt bij goede registratie van patiënten die wel en niet deelnemen.

Wanneer een patiënt in aanmerking komt voor ketenzorg, maar door bepaalde redenen opname weigert, wordt dit vastgelegd in het HIS. Dit zijn bijvoorbeeld ook patiënten die niet kunnen meedoen aan de keten.

De patiënt is ‘in zorg’ als hij voor zijn chronische aandoening zorg krijgt waarvan inhoud en levering overeenkomen met de beschreven prestaties in het zorgprogramma.


Onze exclusiecriteria

Een patiënt kan op elk moment worden uitgeschreven uit de DBC. De huisarts is verplicht de patiënt uit de DBC DM2 te halen als:

 • de patiënt een zwanger wil worden of zwanger is.
 • de patiënt zwangerschapsdiabetes heeft.
 • als de patiënt diabetes in remissie heeft (niet meer aantoonbare diabetes, >5 jaar zonder glucoseverlagende medicatie).
 • de patiënt is overleden.
 • de patiënt zich uitschrijft bij de praktijk van de huisarts.
 • de huisarts niet meer huisarts is.
 • de patiënt (tijdelijk) voor de behandeling is overgedragen aan de specialist in de tweede lijn. Dit geldt niet zorgproducten die in de DBC staan beschreven.
 • de patiënt niet meer wil deelnemen aan de keten DBC DM2 of in overleg met de huisarts besluit dat deelname aan de keten niet zinvol is.
 • er sprake is van no show zoals gedefinieerd in ons no show-beleid.
 • informatie niet gedeeld mag worden.
 • de patiënt volgens de Wet Langdurige Zorg verblijf en zorg krijgt van een zorginstelling.

Exclusie wil niet zeggen ‘geen behandeling meer’. De patiënt valt voor zijn zorgvraag onder reguliere huisartsenzorg.

Handige links:

Werkinstructies toestemming krijgen en informeren patiënt:

Werkinstructies inclusie in KIS en koppeling met HIS: