Inleiding

Lees voor

 

Dit zorgprogramma is voor bij Ketenzorg Friesland aangesloten huisartsen, hun praktijkondersteuners (hierna POH) en ketenpartners die multidisciplinaire zorg verlenen aan patiënten van 18 jaar en ouder die op basis van de inclusie- en exclusiecriteria opgenomen worden in de eerstelijns keten-DBC CVRM.

Doelen van het zorgprogramma
  • Het zorgprogramma is een praktische handleiding.
  • Het zorgprogramma is een uitwerking van de overeenkomst CVRM, die huisartsen en ketenpartners met KZF sloten.
  • In het zorgprogramma vind je vastgelegde samenwerkingsafspraken met alle betrokken ketenpartners, zoals een overzicht van de verwijsmogelijkheden en -criteria, inclusief het wisselprotocol.
Regie en verantwoordelijkheid

de huisarts is regievoerder over het (keten-) zorgproces en medisch eindverantwoordelijke voor de behandeling. De huisarts bepaalt de behandeling samen met de patiënt en houdt rekening met de specifieke omstandigheden en verantwoordelijkheid. Samen maken huisarts en patiënt een individueel zorgbehandelplan en bewaken de uitvoering daarvan. De patiënt kan om verschillende redenen, zoals onvoldoende verbetering of een gecompliceerd gang van zaken worden verwezen naar een ketenpartner, deels binnen en buiten de keten.

Fasen zorgproces

Het zorgprogramma is opgebouwd volgens de fasen van het zorgproces. De diagnostische fase valt buiten de DBC en staat kort beschreven in het zorgprogramma, omdat het belang is voor inclusie in de keten. De patiënt kan om verschillende redenen verwezen worden naar een ketenpartner, deels binnen en deels buiten de keten.

Het zorgprogramma is gebaseerd op de NHG standaard CVRM 2019 en de Praktische handleiding bij de NHG-standaard CVRM. Voor verdieping verwijzen wie naar deze uitgaven.

Dit zorgprogramma en de daarbij behorende documenten (werkinstructies, handleidingen etc.) vormen samen het handboek CVRM. De meest actuele versie vind je op onze website.