Definitie en uitgangspunten astma

Lees voor

Diagnostische fase

 

 

Bij astma is er sprake van een chronische ontstekingsreactie van de luchtwegen die samengaat met de neiging van het luchtwegsysteem sneller en heftiger te reageren op luchtweg vernauwende allergische - en niet-allergische prikkels.

• Er een toename van luchtweggevoeligheid (bronchiale hyperreactiviteit).
• Luchtweggevoeligheid zorgt bij patiënten in aanvalsgewijze klachten, zoals kortademigheid, benauwdheid, piepende ademhaling en (nachtelijk) hoesten.
• De luchtwegvernauwing is veelal reversibel, hetzij spontaan en hetzij door medicatie .
• Patiënten krijgen de diagnose astma als ze periodiek klachten hebben van dyspneu en expiratoir piepen (al dan niet met hoesten). Reversibiliteit na bronchusverwijding bij spirometrie ondersteunt de diagnose.
• Een allergische oorzaak is aannemelijk bij patiënten met astma die positief getest zijn op inhalatieallergenen of als ze ook klachten hebben van allergische rhinitis.
• Astma begint meestal op de jonge kinderleeftijd, maar kan ook op oudere leeftijd voor het eerst optreden.

Handige links

NHG Pathofysiologie en etiologie Astma
Zorgstandaard Astma Volwassenen.pdf